Đảng ủy
  • Địa chỉ trụ sở: 590 CMT8 Khu phố 7 Phường 3 Thành phố Tây Ninh

 

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

 

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định

 

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

 

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

 

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

 

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

Thành uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ Huỳnh Khắc Toản Huỳnh Khắc Toản
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0901545958
Địa chỉ email toanhk@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND Trần Kim Bảo Châu Trần Kim Bảo Châu
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0918563632
Địa chỉ email chautkb@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Bí thư - Chủ tịch Hồ Thị Cẩm Hồ Thị Cẩm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0933211330
Địa chỉ email camht@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Châu Loan Nguyễn Châu Loan
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0917859782
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND Lê Lam Điền Lê Lam Điền
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0915741952
Địa chỉ email dienll@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Kim Khánh Trần Thị Kim Khánh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0915403317
Địa chỉ email khanhttk@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Đảng uỷ viên - Chủ tịch UBMTTQ Trần Trung Hiếu Trần Trung Hiếu
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0972651772
Địa chỉ email hieutt@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Đảng uỷ viên - Trưởng Công an Nguyễn Quốc Hải Nguyễn Quốc Hải
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0913523877
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng uỷ viên - Chỉ huy trưởng Quân sự Trần Văn Tâm Trần Văn Tâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0915909624
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng uỷ viên - Tổ chức kiêm Văn phòng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0913908257
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng uỷ viên - Bí thư Đoàn Nguyễn Thị Kim Phú Nguyễn Thị Kim Phú
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0366044509
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng uỷ viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Đào Thị Xuân Thảo Đào Thị Xuân Thảo
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0945152567
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng uỷ viên - Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Quốc Thanh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0977473789
Địa chỉ email quocthanhtn19777@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Tuyên giáo Trần Nguyễn Tuấn Ngọc Trần Nguyễn Tuấn Ngọc
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0974485270
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Công chức VH-XH Nguyễn Vũ Đăng Nguyễn Vũ Đăng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy
Mô tả:

 

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

 

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định

 

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

 

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

 

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

 

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Tổ chức
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:
0913908257
Tổ chức Đảng uỷ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
UBKT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Kim Bảo Châu
Điện thoại:
0918563632
Email: chautkb@tayninh.gov.vn
Chủ nhiệm Trần Kim Bảo Châu
2 Đào Thị Xuân Thảo
Điện thoại:
0945152567
Phó Chủ nhiệm Đào Thị Xuân Thảo
Tuyên giáo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Nguyễn Tuấn Ngọc
Điện thoại:
0974485270
Tuyên giáo Trần Nguyễn Tuấn Ngọc
Văn phòng ĐU
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:
0913908257
Văn phòng Đảng uỷ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
KP 1
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Nhành
Điện thoại:
0913633771
Bí thư ĐBBP KP 1 Nguyễn Văn Nhành
KP 2
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thành Trung
Điện thoại:
0963292054
Bí thư ĐBBP KP 2 Nguyễn Thành Trung
KP 3
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thanh Quang
Điện thoại:
0968685157
Bí thư ĐBBP KP 3 Phạm Thanh Quang
KP 4
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:
0909909567
Bí thư ĐBBP KP 4 Nguyễn Văn Minh
KP 5
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:
0909256166
Bí thư ĐBBP KP 5 Nguyễn Văn Lâm
KP 6
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hà Thị Thuyết
Điện thoại:
0902806825
Bí thư ĐBBP KP 6 Hà Thị Thuyết
KP 7
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Đức Tâm
Điện thoại:
0363412071
Bí thư ĐBBP KP 7 Bùi Đức Tâm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập131
  • Máy chủ tìm kiếm114
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay23,585
  • Tháng hiện tại580,589
  • Tổng lượt truy cập5,601,137
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây