UBND
  • Địa chỉ trụ sở: 590 CMT8 Khu phố 7 Phường 3 Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại cơ quan: 0276.3822042; 3815593
  • Địa chỉ website: phuong3.tayninh.gov.vn  

 

1. Nhiệm vụ quyền hạn của Chính quyền địa phương

 

. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường

. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường. 

. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường

 

. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. 

. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Chủ tịch Hồ Thị Cẩm Hồ Thị Cẩm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0933211330
Địa chỉ email camht@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch Lê Lam Điền Lê Lam Điền
Trình độ chuyên môn Kinh Tế - Đô thị
Điện thoại cơ quan 0915741952
Địa chỉ email dienll@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch Trần Thị Kim Khánh Trần Thị Kim Khánh
Trình độ chuyên môn Văn hoá - Xã hội
Điện thoại cơ quan 0915403317
Địa chỉ email khanhttk@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

UBND
Email:vt-p3@tayninh.gov.vn
Điện thoại:0276.3822042; 3815593
Mô tả:

 

1. Nhiệm vụ quyền hạn của Chính quyền địa phương

 

. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường

. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường. 

. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường

 

. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. 

. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
BỘ PHẬN "1 CỬA"
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Lam Điền
Điện thoại:
0915741952
Email: dienll@tayninh.gov.vn
Trưởng bộ phận Lê Lam Điền
2 Chu Thị Chinh
Điện thoại:
0916841874
Email: chinhct@tayninh.gov.vn
Văn phòng thống kê Chu Thị Chinh
3 Phạm Mạnh Chung
Điện thoại:
0909283706
Email: chungpm@tayninh.gov.vn
Tư pháp Phạm Mạnh Chung
4 Phạm Kim Tuyền
Điện thoại:
0937216782
Email: tuyenpk@tayninh.gov.vn
Hộ tịch Phạm Kim Tuyền
5 Lê Thị Tình
Điện thoại:
0961152952
Email: tinhlt@tayninh.gov.vn
Địa chính, Xây dựng, Môi trường Lê Thị Tình
Công an
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quốc Hải
Điện thoại:
0913523877
Trưởng Công an Nguyễn Quốc Hải
2 Nguyễn Tấn Phát
Điện thoại:
0918797002
Phó trưởng Công an Nguyễn Tấn Phát
3 Nguyễn Duy Bảo
Điện thoại:
0932772033
Phó trưởng Công an Nguyễn Duy Bảo
4 Lê Minh Nghĩa
Điện thoại:
0909898977
Phó trưởng Công an Lê Minh Nghĩa
BVDP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Văn Thôi
Điện thoại:
0918203376
Trưởng Ban BVDP Ngô Văn Thôi
2 Đào Duy Tân
Điện thoại:
0947549739
Phó Ban BVDP Đào Duy Tân
3 Nguyễn Văn Ri
Điện thoại:
0945656711
Phó Ban BVDP Nguyễn Văn Ri
Quân sự
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Tâm
Điện thoại:
0915909624
Chỉ huy trưởng Quân sự Trần Văn Tâm
2 Nguyễn Đình Tài
Chỉ huy phó Quân sự Nguyễn Đình Tài
3 Nguyễn Thanh Hoàng
Chỉ huy phó Quân sự Nguyễn Thanh Hoàng
Văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Tú Trinh
Điện thoại:
0917466966
Email: trinhptt@tayninh.gov.vn
Công chức Văn phòng Thống kê Phạm Thị Tú Trinh
2 Chu Thị Chinh
Điện thoại:
0916841874
Email: chinhct@tayninh.gov.vn
Công chức Văn phòng Thống kê Chu Thị Chinh
TC-KT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Minh Thoại
Điện thoại:
0835683927
công chức Tài chính - Kế toán Phan Minh Thoại
2 Trần Thị Kiều Ngân
Điện thoại:
0336046196
Công chức Tài chính Kế toán Trần Thị Kiều Ngân
Tư pháp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Kim Tuyền
Điện thoại:
0937216782
Email: tuyenpk@tayninh.gov.vn
Công chức Tư pháp - Hộ tịch Phạm Kim Tuyền
2 Phạm Mạnh Chung
Điện thoại:
0909283706
Email: chungpm@tayninh.gov.vn
Công chức Tư pháp - Hộ tịch Phạm Mạnh Chung
ĐC-XD
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Tình
Điện thoại:
0961152952
công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường Lê Thị Tình
2 Lý Huỳnh Duy Phương
Điện thoại:
0979211528
công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường Lý Huỳnh Duy Phương
3 Nguyễn Thanh Tuân
Điện thoại:
0931548784
Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông - Lâm Nguyễn Thanh Tuân
VH-XH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Vũ Đăng
Điện thoại:0907075086
Công chức Văn hoá xã hội Nguyễn Vũ Đăng
2 Tô Ngọc Thoại Ngân
Điện thoại:0971.259.257
Công chức Văn hoá - xã hội, phụ trách LĐTBXH Tô Ngọc Thoại Ngân
Trạm Y tế
Điện thoại:0276.3815593; 3820642
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đinh Thị Kim Thiện
Điện thoại:
0945256683
Email: Thienktd.1984@gmail.com
Phó Trưởng Trạm y tế Đinh Thị Kim Thiện
2 Đào An Dân
Điện thoại:
0984472908
Email: daoandan1982@gmail.com
Phó Trưởng Trạm y tế Đào An Dân
Đài Truyền thanh
Email:ttvhp3.nghinguyen@gmail.com
Điện thoại:0933708040
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Bảo Vĩnh Nghi
Điện thoại:
0933708040
Email: tn.nguyenbaovinhnghi@gmail.com
Đài truyền thanh Nguyễn Bảo Vĩnh Nghi
TT VHTT-HTCĐ
Email:ttvhp3.nghinguyen@gmail.com
Điện thoại:0915403317
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Kim Khánh
Điện thoại:
0915403317
Email: khanhttk@tayninh.gov.vn
Giám đốc Trần Thị Kim Khánh
2 Nguyễn Bảo Vĩnh Nghi
Điện thoại:
0933708040
Email: tn.nguyenbaovinhnghi@gmail.com
Phó giám đốc Nguyễn Bảo Vĩnh Nghi
3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:
0913908257
CTV VH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
4 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trâm
Điện thoại:
0898948711
CTV TT Huỳnh Nguyễn Ngọc Trâm
5 Chu Thị Chinh
Điện thoại:
0916841874
Email: chinhct@tayninh.gov.vn
CTV HTCĐ Chu Thị Chinh
KP1
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Nhành
Điện thoại:
0913633771
Trưởng Khu phố 1 Nguyễn Văn Nhành
KP2
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thân Khôn
Điện thoại:
0918780368
Trưởng Khu phố 2 Phan Thân Khôn
KP3
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thông
Điện thoại:
0909767657
Trưởng Khu phố 3 Nguyễn Thị Thông
KP4
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:
0909909567
Trưởng Khu phố 4 Nguyễn Văn Minh
KP5
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:
0909256166
Trưởng Khu phố 5 Nguyễn Văn Lâm
KP6
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Huy Từ
Điện thoại:
0983879704
Trưởng Khu phố 6 Phạm Huy Từ
KP7
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Ha
Điện thoại:
02763501243
Trưởng Khu phố 7 Nguyễn Văn Ha
Hội Khuyến Học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Kim Khánh
Phó Chủ tịch UBND
Chủ tịch hội
Trần Thị Kim Khánh
2 Tô Ngọc Thoại Ngân
Công chức VH-XH
Phó Chủ tịch hội
Tô Ngọc Thoại Ngân
Hội Cựu TNXP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phùng Thị Tơ
Chủ tịch Hội Phùng Thị Tơ
Hội Đông y
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Kim Loan
Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Loan
2 Lê Ngọc Thuý
Phó Chủ tịch Hội Lê Ngọc Thuý
Hội Chất độc Da cam
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Tuyết Hồng
Chủ tịch Hội Phạm Thị Tuyết Hồng
2 Nguyễn Thị Minh HIếu
Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Minh HIếu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay22,288
  • Tháng hiện tại579,292
  • Tổng lượt truy cập5,599,840
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây