Đảng ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Khắc Toản
Điện thoại:
0901545958
Email: toanhk@tayninh.gov.vn
Thành uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ Huỳnh Khắc Toản
2 Trần Kim Bảo Châu
Điện thoại:
0918563632
Email: chautkb@tayninh.gov.vn
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND Trần Kim Bảo Châu
3 Hồ Thị Cẩm
Điện thoại:
0933211330
Email: camht@tayninh.gov.vn
Phó Bí thư - Chủ tịch Hồ Thị Cẩm
4 Nguyễn Châu Loan
Điện thoại:
0917859782
Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Châu Loan
5 Lê Lam Điền
Điện thoại:
0915741952
Email: dienll@tayninh.gov.vn
Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND Lê Lam Điền
6 Trần Thị Kim Khánh
Điện thoại:
0915403317
Email: khanhttk@tayninh.gov.vn
Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Kim Khánh
7 Trần Trung Hiếu
Điện thoại:
0972651772
Email: hieutt@tayninh.gov.vn
Đảng uỷ viên - Chủ tịch UBMTTQ Trần Trung Hiếu
8 Nguyễn Quốc Hải
Điện thoại:
0913523877
Đảng uỷ viên - Trưởng Công an Nguyễn Quốc Hải
9 Trần Văn Tâm
Điện thoại:
0915909624
Đảng uỷ viên - Chỉ huy trưởng Quân sự Trần Văn Tâm
10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:
0913908257
Đảng uỷ viên - Tổ chức kiêm Văn phòng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
11 Nguyễn Thị Kim Phú
Điện thoại:
0366044509
Đảng uỷ viên - Bí thư Đoàn Nguyễn Thị Kim Phú
12 Đào Thị Xuân Thảo
Điện thoại:
0945152567
Đảng uỷ viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Đào Thị Xuân Thảo
13 Nguyễn Quốc Thanh
Điện thoại:
0977473789
Email: quocthanhtn19777@gmail.com
Đảng uỷ viên - Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An Nguyễn Quốc Thanh
14 Trần Nguyễn Tuấn Ngọc
Điện thoại:
0974485270
Tuyên giáo Trần Nguyễn Tuấn Ngọc
15 Nguyễn Vũ Đăng
Điện thoại:0907075086
Công chức VH-XH Nguyễn Vũ Đăng
Tổ chức
16 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:
0913908257
Tổ chức Đảng uỷ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
UBKT
17 Trần Kim Bảo Châu
Điện thoại:
0918563632
Email: chautkb@tayninh.gov.vn
Chủ nhiệm Trần Kim Bảo Châu
18 Đào Thị Xuân Thảo
Điện thoại:
0945152567
Phó Chủ nhiệm Đào Thị Xuân Thảo
Tuyên giáo
19 Trần Nguyễn Tuấn Ngọc
Điện thoại:
0974485270
Tuyên giáo Trần Nguyễn Tuấn Ngọc
Văn phòng ĐU
20 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:
0913908257
Văn phòng Đảng uỷ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
KP 1
21 Nguyễn Văn Nhành
Điện thoại:
0913633771
Bí thư ĐBBP KP 1 Nguyễn Văn Nhành
KP 2
22 Nguyễn Thành Trung
Điện thoại:
0963292054
Bí thư ĐBBP KP 2 Nguyễn Thành Trung
KP 3
23 Phạm Thanh Quang
Điện thoại:
0968685157
Bí thư ĐBBP KP 3 Phạm Thanh Quang
KP 4
24 Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:
0909909567
Bí thư ĐBBP KP 4 Nguyễn Văn Minh
KP 5
25 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:
0909256166
Bí thư ĐBBP KP 5 Nguyễn Văn Lâm
KP 6
26 Hà Thị Thuyết
Điện thoại:
0902806825
Bí thư ĐBBP KP 6 Hà Thị Thuyết
KP 7
27 Bùi Đức Tâm
Điện thoại:
0363412071
Bí thư ĐBBP KP 7 Bùi Đức Tâm
HĐND
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Kim Bảo Châu
Điện thoại:
0918563632
Email: chautkb@tayninh.gov.vn
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND Trần Kim Bảo Châu
2 Nguyễn Châu Loan
Điện thoại:
0917859782
Phó Chủ tịch
Thường trực HĐND
Nguyễn Châu Loan
Ban KTXH
3 Phạm Thanh Quang
Điện thoại:
0968685157
Trưởng ban Kinh tế - xã hội Phạm Thanh Quang
Ban PC
4 Bùi Đức Tâm
Điện thoại:
0363412071
Trưởng ban Pháp chế Bùi Đức Tâm
UBND
Email:vt-p3@tayninh.gov.vn
Điện thoại:0276.3822042; 3815593
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thị Cẩm
Điện thoại:
0933211330
Email: camht@tayninh.gov.vn
Chủ tịch Hồ Thị Cẩm
2 Lê Lam Điền
Điện thoại:
0915741952
Email: dienll@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch
Kinh Tế - Đô thị
Lê Lam Điền
3 Trần Thị Kim Khánh
Điện thoại:
0915403317
Email: khanhttk@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch
Văn hoá - Xã hội
Trần Thị Kim Khánh
BỘ PHẬN "1 CỬA"
4 Lê Lam Điền
Điện thoại:
0915741952
Email: dienll@tayninh.gov.vn
Trưởng bộ phận Lê Lam Điền
5 Chu Thị Chinh
Điện thoại:
0916841874
Email: chinhct@tayninh.gov.vn
Văn phòng thống kê Chu Thị Chinh
6 Phạm Mạnh Chung
Điện thoại:
0909283706
Email: chungpm@tayninh.gov.vn
Tư pháp Phạm Mạnh Chung
7 Phạm Kim Tuyền
Điện thoại:
0937216782
Email: tuyenpk@tayninh.gov.vn
Hộ tịch Phạm Kim Tuyền
8 Lê Thị Tình
Điện thoại:
0961152952
Email: tinhlt@tayninh.gov.vn
Địa chính, Xây dựng, Môi trường Lê Thị Tình
Công an
9 Nguyễn Quốc Hải
Điện thoại:
0913523877
Trưởng Công an Nguyễn Quốc Hải
10 Nguyễn Tấn Phát
Điện thoại:
0918797002
Phó trưởng Công an Nguyễn Tấn Phát
11 Nguyễn Duy Bảo
Điện thoại:
0932772033
Phó trưởng Công an Nguyễn Duy Bảo
12 Lê Minh Nghĩa
Điện thoại:
0909898977
Phó trưởng Công an Lê Minh Nghĩa
BVDP
13 Ngô Văn Thôi
Điện thoại:
0918203376
Trưởng Ban BVDP Ngô Văn Thôi
14 Đào Duy Tân
Điện thoại:
0947549739
Phó Ban BVDP Đào Duy Tân
15 Nguyễn Văn Ri
Điện thoại:
0945656711
Phó Ban BVDP Nguyễn Văn Ri
Quân sự
16 Trần Văn Tâm
Điện thoại:
0915909624
Chỉ huy trưởng Quân sự Trần Văn Tâm
17 Nguyễn Đình Tài
Chỉ huy phó Quân sự Nguyễn Đình Tài
18 Nguyễn Thanh Hoàng
Chỉ huy phó Quân sự Nguyễn Thanh Hoàng
Văn phòng
19 Phạm Thị Tú Trinh
Điện thoại:
0917466966
Email: trinhptt@tayninh.gov.vn
Công chức Văn phòng Thống kê Phạm Thị Tú Trinh
20 Chu Thị Chinh
Điện thoại:
0916841874
Email: chinhct@tayninh.gov.vn
Công chức Văn phòng Thống kê Chu Thị Chinh
TC-KT
21 Phan Minh Thoại
Điện thoại:
0835683927
công chức Tài chính - Kế toán Phan Minh Thoại
22 Trần Thị Kiều Ngân
Điện thoại:
0336046196
Công chức Tài chính Kế toán Trần Thị Kiều Ngân
Tư pháp
23 Phạm Kim Tuyền
Điện thoại:
0937216782
Email: tuyenpk@tayninh.gov.vn
Công chức Tư pháp - Hộ tịch Phạm Kim Tuyền
24 Phạm Mạnh Chung
Điện thoại:
0909283706
Email: chungpm@tayninh.gov.vn
Công chức Tư pháp - Hộ tịch Phạm Mạnh Chung
ĐC-XD
25 Lê Thị Tình
Điện thoại:
0961152952
công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường Lê Thị Tình
26 Lý Huỳnh Duy Phương
Điện thoại:
0979211528
công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường Lý Huỳnh Duy Phương
27 Nguyễn Thanh Tuân
Điện thoại:
0931548784
Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông - Lâm Nguyễn Thanh Tuân
VH-XH
28 Nguyễn Vũ Đăng
Điện thoại:0907075086
Công chức Văn hoá xã hội Nguyễn Vũ Đăng
29 Tô Ngọc Thoại Ngân
Điện thoại:0971.259.257
Công chức Văn hoá - xã hội, phụ trách LĐTBXH Tô Ngọc Thoại Ngân
Trạm Y tế
30 Đinh Thị Kim Thiện
Điện thoại:
0945256683
Email: Thienktd.1984@gmail.com
Phó Trưởng Trạm y tế Đinh Thị Kim Thiện
31 Đào An Dân
Điện thoại:
0984472908
Email: daoandan1982@gmail.com
Phó Trưởng Trạm y tế Đào An Dân
Đài Truyền thanh
Email:ttvhp3.nghinguyen@gmail.com
32 Nguyễn Bảo Vĩnh Nghi
Điện thoại:
0933708040
Email: tn.nguyenbaovinhnghi@gmail.com
Đài truyền thanh Nguyễn Bảo Vĩnh Nghi
TT VHTT-HTCĐ
Email:ttvhp3.nghinguyen@gmail.com
33 Trần Thị Kim Khánh
Điện thoại:
0915403317
Email: khanhttk@tayninh.gov.vn
Giám đốc Trần Thị Kim Khánh
34 Nguyễn Bảo Vĩnh Nghi
Điện thoại:
0933708040
Email: tn.nguyenbaovinhnghi@gmail.com
Phó giám đốc Nguyễn Bảo Vĩnh Nghi
35 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:
0913908257
CTV VH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
36 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trâm
Điện thoại:
0898948711
CTV TT Huỳnh Nguyễn Ngọc Trâm
37 Chu Thị Chinh
Điện thoại:
0916841874
Email: chinhct@tayninh.gov.vn
CTV HTCĐ Chu Thị Chinh
KP1
38 Nguyễn Văn Nhành
Điện thoại:
0913633771
Trưởng Khu phố 1 Nguyễn Văn Nhành
KP2
39 Phan Thân Khôn
Điện thoại:
0918780368
Trưởng Khu phố 2 Phan Thân Khôn
KP3
40 Nguyễn Thị Thông
Điện thoại:
0909767657
Trưởng Khu phố 3 Nguyễn Thị Thông
KP4
41 Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:
0909909567
Trưởng Khu phố 4 Nguyễn Văn Minh
KP5
42 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:
0909256166
Trưởng Khu phố 5 Nguyễn Văn Lâm
KP6
43 Phạm Huy Từ
Điện thoại:
0983879704
Trưởng Khu phố 6 Phạm Huy Từ
KP7
44 Nguyễn Văn Ha
Điện thoại:
02763501243
Trưởng Khu phố 7 Nguyễn Văn Ha
Hội Khuyến Học
45 Trần Thị Kim Khánh
Phó Chủ tịch UBND
Chủ tịch hội
Trần Thị Kim Khánh
46 Tô Ngọc Thoại Ngân
Công chức VH-XH
Phó Chủ tịch hội
Tô Ngọc Thoại Ngân
Hội Cựu TNXP
47 Phùng Thị Tơ
Chủ tịch Hội Phùng Thị Tơ
Hội Đông y
48 Nguyễn Thị Kim Loan
Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Loan
49 Lê Ngọc Thuý
Phó Chủ tịch Hội Lê Ngọc Thuý
Hội Chất độc Da cam
50 Phạm Thị Tuyết Hồng
Chủ tịch Hội Phạm Thị Tuyết Hồng
51 Nguyễn Thị Minh HIếu
Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Minh HIếu
UBMTTQ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Trung Hiếu
Điện thoại:
0972651772
Email: hieutt@tayninh.gov.vn
Chủ tịch Trần Trung Hiếu
2 Nguyễn Thụy Thanh Vui
Điện thoại:
0388412817
Phó Chủ tịch Nguyễn Thụy Thanh Vui
Khu phố 1
3 Huỳnh Công Tâm
Điện thoại:
0388489500
Trưởng ban CTMT KP1 Huỳnh Công Tâm
Khu phố 2
4 Nguyễn Thành Trung
Điện thoại:
0963292054
Trưởng ban CTMT KP2 Nguyễn Thành Trung
Khu phố 3
5 Phạm Thanh Quang
Điện thoại:
0968685157
Trưởng ban CTMT KP3 Phạm Thanh Quang
Khu phố 4
6 Huỳnh Thiện Tánh
Điện thoại:
0978572379
Trưởng ban CTMT KP4 Huỳnh Thiện Tánh
Khu phố 5
7 Trần Thị Thu Hướng
Điện thoại:
0977656085
Trưởng ban CTMT KP5 Trần Thị Thu Hướng
Khu phố 6
8 Hà Thị Thuyết
Điện thoại:
0902806825
Trưởng ban CTMT KP6 Hà Thị Thuyết
Khu phố 7
9 Bùi Đức Tâm
Điện thoại:
0363412071
Trưởng ban CTMT KP7 Bùi Đức Tâm
Đoàn Thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Kim Phú
Điện thoại:
0366044509
Bí thư Nguyễn Thị Kim Phú
2 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trâm
Điện thoại:
0898948711
Phó Bí thư Đoàn TN Huỳnh Nguyễn Ngọc Trâm
Nông dân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Ngọc Vàng
Điện thoại:
0918254239
Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Vàng
2 Trần Thị Mỹ Linh
Điện thoại:
0937458861
Phó Chủ tịch Trần Thị Mỹ Linh
Phụ nữ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Khuyết - chờ kiện toàn
Chủ tịch Khuyết - chờ kiện toàn
2 Trịnh Hoàng Uyên
Điện thoại:
0972398993
Phó Chủ tịch Trịnh Hoàng Uyên
Cựu Chiến binh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Thanh Hải
Điện thoại:
0976484089
Chủ tịch Bùi Thanh Hải
2 Nguyễn Văn Thức
Điện thoại:
0989006806
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập113
  • Máy chủ tìm kiếm100
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,743
  • Tháng hiện tại635,846
  • Tổng lượt truy cập7,416,475
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây