Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

 •   19/02/2024 19:19:23
 •   Đã xem: 261

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là chủ trương quan trọng được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ trương này. Vì vậy, nhận diện đúng và có giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2023. Trong ảnh: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản

 •   19/02/2024 10:07:22
 •   Đã xem: 516

Trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và năm 2023, ngành Xuất bản đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận thông qua việc giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình; phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, tri thức của nhân dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ nói chung, ngành Xuất bản đã từng bước bắt nhịp thị trường, cho ra đời nhiều sản phẩm hữu ích, phục vụ công chúng bạn đọc bằng việc ứng dụng công nghệ AI/robot trong hoạt động xuất bản, phát triển thị trường người đọc, nghe, xem, góp phần nâng cao văn hóa đọc.

Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

 •   19/02/2024 07:24:07
 •   Đã xem: 507

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” bên cạnh việc đề cập đến những nội dung cơ bản về sự phát triển của xã hội loài người; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; sự ra đời của Đảng Cộng sản; những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học… còn đề cập đến những vấn đề về phát triển văn hóa, con người. Cho tới nay, những tư tưởng, quan điểm đó vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

 •   16/02/2024 14:44:19
 •   Đã xem: 676

Ngày 29/1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 421-KH/BTGTW về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. Trân trọng giới thiệu nội dung Kế hoạch số 421-KH/BTGTW. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 03 tuần thi:

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

 •   15/02/2024 10:38:32
 •   Đã xem: 241

Xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại là chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước. Thực hiện chủ trương này sẽ bảo đảm cho Quân đội có đủ sức mạnh, hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảm bảo các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đạt hiệu quả, thiết thực

Đảm bảo các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đạt hiệu quả, thiết thực

 •   07/02/2024 12:55:21
 •   Đã xem: 852

Để các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đạt hiệu quả, thiết thực, tạo không khí phấn khởi đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành công văn số 7715-CV/BTGTW về việc chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

 •   07/02/2024 09:39:02
 •   Đã xem: 728

Càng gần đến những ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của năm 2024, các thế lực thù địch chống đối chính trị càng tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trên không gian mạng. Đây là một trong những nhân tố có thể tạo ra nguy cơ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn.

Lãnh tụ V.I.Lênin trực tiếp lãnh đạo nhân dân Nga thực hiện thành công Cách mạng tháng Mười năm 1917

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

 •   07/02/2024 08:24:12
 •   Đã xem: 607

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một “dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Khát vọng bước tới đài vinh quang

Khát vọng bước tới đài vinh quang

 •   04/02/2024 13:01:05
 •   Đã xem: 203

Trong không khí rộn ràng Xuân mới, ngày 3/2/2024, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc.

'Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng; mỗi bước đi gần, nâng ước mơ xa'

'Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng; mỗi bước đi gần, nâng ước mơ xa'

 •   02/02/2024 21:18:04
 •   Đã xem: 797

Đảng ta - một danh xưng gần gũi của không chỉ mỗi đảng viên, cán bộ, mà còn là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam về một Đảng của dân tộc, mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là “Đảng Việt Nam”. Với 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền và có những cơ sở vững chắc về đường lối, đội ngũ, trí tuệ và sức mạnh để tiếp tục dẫn dắt dân tộc đi đến những thành công của sự nghiệp cách mạng.

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   02/02/2024 21:09:35
 •   Đã xem: 221

Hai cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, điện,… tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ba năm (2021 - 2023) triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư trên các lĩnh vực, với các ngành, các cấp, các địa phương.
 

Đại đoàn kết toàn dân tộc - đường lối chiến lược có ý nghĩa quyết định thắng lợi

Đại đoàn kết toàn dân tộc - đường lối chiến lược có ý nghĩa quyết định thắng lợi

 •   02/02/2024 14:17:54
 •   Đã xem: 783

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã rút ra quy luật sinh tồn: đoàn kết là sức mạnh. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là đường lối chiến lược, bài học lớn của cách mạng Việt Nam, được Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng. Thực tế đã chứng minh, trong thế kỷ qua, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, cách mạng Việt Nam đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông bờ cõi, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Đó chính là bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam

Đó chính là bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam

 •   29/01/2024 14:37:41
 •   Đã xem: 186

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc thực thi đường lối đối ngoại, ngoại giao đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc Việt theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được triển khai linh hoạt, chủ động trên tinh thần “muốn làm gì cũng vì lợi ích của dân tộc mà làm” và Việt Nam “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai” .

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn dân

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn dân

 •   29/01/2024 14:21:10
 •   Đã xem: 204

Thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một trong những trọng tâm mà các thế lực thù địch hướng đến hiện nay là tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngăn ngừa suy thoái trong công nghiệp văn hóa

Ngăn ngừa suy thoái trong công nghiệp văn hóa

 •   26/01/2024 18:10:44
 •   Đã xem: 190

Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam, diễn ra ngày 22-12-2023 ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yêu cầu: Cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động, đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm... đồng thời nhận diện thời cơ, thách thức của CNVH Việt Nam trong thời gian tới...

Việt Nam hoàn toàn bác bỏ cái gọi là 'Tổ chức theo dõi nhân quyền' với những nội dung bịa đặt trong báo cáo

Việt Nam hoàn toàn bác bỏ cái gọi là 'Tổ chức theo dõi nhân quyền' với những nội dung bịa đặt trong báo cáo

 •   25/01/2024 19:06:29
 •   Đã xem: 230

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, đây không phải lần đầu tiên tổ chức này đưa ra luận điệu vu cáo, với ý đồ xấu nhằm phá hoại Việt Nam, chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Chính sách đúng đắn và nhất quán về người Việt Nam ở nước ngoài

Chính sách đúng đắn và nhất quán về người Việt Nam ở nước ngoài

 •   25/01/2024 17:30:41
 •   Đã xem: 201

Xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam luôn là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, mới đây, Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” được ban hành đã nhanh chóng nhận được quan tâm hưởng ứng của đông đảo kiều bào và nhân dân cả nước. Tuy nhiên các thế lực thù địch đã lập tức coi đây là mục tiêu mới để xuyên tạc và bôi nhọ nhằm chống phá và vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024

 •   25/01/2024 08:39:15
 •   Đã xem: 200

Sáng 24/1, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật sân khấu Trung ương ở Khu Văn công Mai Dịch, Hà Nội. Ảnh tư liệu

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

 •   22/01/2024 14:15:08
 •   Đã xem: 919

Chủ tịch Hồ Chí Minh là trường hợp hiện hữu của lịch sử khi đã “trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống” và thời gian càng lùi xa, sức sống và giá trị trong tư tưởng của Người càng tỏa sáng.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây